Darmowa dostawa od 200,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOBRY-UCHWYT.PL

 

I. Dane firmy i postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) (dalej "Ustawa") oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dobry-uchwyt.pl (dalej „Sklep”) oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

2. Sklep oraz strona internetowa www.dobry-uchwyt.pl są własnością firmy Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), o numerze NIP 621-157-35-81, o numerze REGON 363200278, zwanej dalej "Sprzedawcą".

3. Kupującym (dalej „Kupujący”) jest podmiot, który złożył zamówienie na produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu. Kupującym może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna.

4. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron internetowych Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

II. Ceny i oferta

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronach internetowych Sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł.

2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, tj., z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest wiążąca dla Kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego. Koszty te określone są waktualnym cenniku dostaw udostępnianym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Kupujący może zostać zwolniony z kosztów dostawy, jeśli zamówienie spełnia warunki wskazane przez Sprzedawcę na stronach internetowych Sklepu.

4. Wszelkie informacje o towarach prezentowane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą wrozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego) na warunkach określonych w Regulaminie.
5. Złożenie przez Kupującego zamówienia na określony produkt lub produkty za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach internetowych Sklepu stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
6. W przypadku przyznania rabatu, w tym rabatu wynikającego z użycia kodu rabatowego, cena po której realizowana jest transakcja nie może być niższa niż cena minimalna określona dla danego produktu przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów objętych zamówieniem przyjętym do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzania, odwoływania, jak również zmiany w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów, w tym rabatów przypisanych dla kart stałego klienta.
8. Sprzedawca może prezentować na stronach internetowych Sklepu cenę katalogową (lub sugerowaną cenę detaliczną) ustalaną na podstawie informacji od producenta lub na podstawie informacji publicznie dostępnych oraz może prezentować różnicę pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu dostępną na stronach internetowych Sklepu.
9. Dane wykorzystane przy prezentacji cen katalogowych lub cen sugerowanych pochodzą ze źródeł uważanych przez Sprzedawcę za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne, dokładne i odzwierciedlają stan faktyczny. Sprzedawca nie może zapewnić, że prezentowane ceny katalogowe lub sugerowane ceny detaliczne są aktualne i odzwierciedlają bieżącą politykę cenową producentów lub podmiotów dystrybuujących dany produkt, a tym samym, że różnica pomiędzy ceną katalogową (lub sugerowaną ceną detaliczną), a ceną produktu oferowanego za pośrednictwem Sklepu jest właściwa i w pełni odzwierciedla stan faktyczny.
10. Ceny katalogowe (lub sugerowane ceny detaliczne) mogą się różnić w zależności od producenta lub dystrybutora danego produktu. Sugeruje się Kupującemu porównanie cen, w szczególności w dostępnych serwisach internetowych, w celu oszacowania potencjalnych korzyści wynikających z dokonania zakupu w danym sklepie internetowym, w tym w Sklepie Sprzedawcy.
11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane dane dotyczące cen katalogowych lub sugerowanych cen detalicznych, nie mogą one stanowić rekomendacji dla Kupującego ani nie stanowią one zobowiązania Sprzedawcy do zapewnienia jakichkolwiek korzyści wynikających z różnic w poziomie cen prezentowanych produktów.

III. Składanie i realizacja zamówień

1. Działalność handlowa Sprzedawcy prowadzona jest za pośrednictwem Sklepu przede wszystkim w sieci Internet. Informacje dotyczące oferty Sprzedawcy są dostępne pod adresem http://www.dobry-uchwyt.pl. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w sposób opisany w punkcie 2.
2. Po udostępnieniu funkcjonalności, o których mowa poniżej, oraz umieszczeniu w związku z tym stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu, zamówienia mogą być przyjmowane również za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej (e-mail) – poprzez prawidłowe przekazanie zamówienia o treści zgodnej z instrukcją umieszczoną na stronie internetowej Sklepu na adres poczty elektronicznej buro@dobry-uchwyt.pl;
3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji MSIE 8.x lub nowszej,
b) Firefox w wersji 7.x lub nowszej,
c) Chrome 15.x,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

4. W celu skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Kupujący zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia minimalnej wartości zamówienia. Informacja o minimalnej wartości zamówienia znajduje się na stronach internetowych Sklepu.
7. Podstawą do realizacji zamówienia jest prawidłowe przekazanie danych wzakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji. Informacje dotyczące zakresu danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz formy ich przekazania znajdują się na stronie internetowej Sklepu. Wybór zamawianych towarów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz dokonywania zmian w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Powyższe potwierdzenie następuje w szczególności poprzez wybór na stronie internetowej Sklepu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
8. Zamówienia (oprócz zamówień telefonicznych) można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Kupującym w okresie 3(trzech) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą istotne elementy zamówienia oraz potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedawcę danych, o których mowa w punkcie 7. Ta wiadomości e- mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy. Powyższe potwierdzenie przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacja o fakcie wysłania potwierdzenia może być także przekazana telefonicznie lub poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) (w zależności od funkcjonalności udostępnionej przez Sklep).
11. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać zrealizowane w związku z niedostępnością zamówionego produktu (w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców), Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi Kupującego o tym fakcie poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia lub w inny sposób, o którym mowa w punkcie 10.

12. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego
zamówienia i zaistniała sytuacja, októrej mowa w punkcie 11, Sprzedawca zwraca kwotę wpłaconą przez Kupującego na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Kupującego.
13. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zmianę statusu zamówienia na „realizowane” oraz zawierającej potwierdzenie istotnych elementów zamówienia przyjętego do realizacji. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sprzedawcą, a jej otrzymanie uznaje się za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Sposób udostępnienia Regulaminu określa również cz. XIII punkt 5 Regulaminu. Kupujący, którzy założą konto w Sklepie, mają również dostęp do historii zamówień po zalogowaniu się na swoje konto.
14. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Kupującego, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Kupującego, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Kupującego punkt odbioru.
15. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem że w przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
16. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie.
17. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub liczbę dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego zczasów podanych dla zamawianych produktów, chyba że strony postanowią inaczej.
18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
19. Jeżeli Kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, o którym mowa w cz. IV punkt 1, w przypadku o którym mowa w punkcie 12, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania zamówienia kwotę wpłaconą przez Kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku całkowitego anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
20. Kupujący jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia. O ile funkcjonalność taka udostępniona jest przez Sprzedawcę, informacje o stanie realizacji zamówienia mogą być również przekazywane Kupującemu w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany w formularzu zamówienia.
21. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania. W przypadku towarów oznaczonych jako "promocja" bądź "wyprzedaż" o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność ich otrzymania iopłacenia. Ilość produktów w cenach promocyjnych lub w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.
22. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, sporządzane zgodnie zwyborem Kupującego i danymi przekazanymi podczas składania zamówienia. W przypadku złożenia zamówienia z opcją opakowania ozdobnego oraz ze wskazaniem adresu dostawy innego niż adres Kupującego, paragon fiskalny lub faktura VAT jest przekazywana w formie pliku na adres poczty elektronicznej Kupującego.
23. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


IV. Zasady anulowania zamówień


1. Do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w cz. III punkt 13, może być ono anulowane przez Kupującego za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub bezpośrednio po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego, który poprzednio odmówił przyjęcia przesyłki z zamówieniem płatnym przy odbiorze.
3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę jeśli w terminie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub
firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedawcy, lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem) lub w przypadku, gdy w powyższym terminie zamówienie nie zostanie przez Kupującego potwierdzone w sposób wskazany przez Sprzedawcę (w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze).
4. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę także wówczas, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do Sprzedawcy.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, atakże odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Kupującego bądź parametrów zamówienia (w tym w przypadku - gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia, oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.


V. Formy płatności


1. Z zastrzeżeniem punktu 3, Kupujący może dokonać płatności następującymi metodami:
a) przelewem bankowym – po złożeniu zamówienia (numer konta
bankowego zostanie przekazany Kupującemu wraz z potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia do realizacji), albo
b) gotówką – przy odbiorze zamówienia poprzez przekazanie gotówki,
odpowiednio - na poczcie lub kurierowi, albo
c) kartą płatniczą lub tzw. szybkim przelewem bankowym – przy
składaniu zamówienia lub przy odbiorze, o ile zewnętrzna firma dostarczająca zamówienie lub Sprzedawca umożliwiają dokonanie płatności kartą przy odbiorze zamówienia.
2. Elektroniczne formy płatności są obsługiwane przez system wskazany na stronach internetowych Sklepu. Autoryzacja płatności elektronicznych przebiega za pośrednictwem strony internetowej odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dokonania płatności za zamówienie (w zależności od metody złożenia zamówienia, wartości zamówionych produktów oraz metody dostawy/odbioru zamówienia). Łączenie różnych metod płatności w celu opłacenia zamówienia nie jest możliwe, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę oraz udostępni taką funkcjonalność.
4. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz oznacznej wartości Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przekazania przez Kupującego odpowiedniej zaliczki, w tym zmiany zpłatności przy odbiorze zamówienia na płatność przed wysłaniem zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przelewów lub w autoryzacji płatności elektronicznych wynikające z winy odpowiedniego banku lub firmy obsługującej elektroniczne formy płatności, działających na zlecenie Kupującego.
6. W przypadku nadpłaty do zamówienia lub konieczności zwrotu przez Sprzedawcę należności wpłaconych przez Kupującego lub gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi w formie zasilenia nieoprocentowanego salda Kupującego w ramach konta Kupującego w Sklepie. Bieżąca wartość środków dostępnych w ramach salda (nadpłaty) jest prezentowana Kupującemu po zalogowaniu się na konto Kupującego w Sklepie i zostanie wykorzystana podczas składania kolejnych zamówień w Sklepie (wyłącznie po zalogowaniu się na konto Kupującego) lub - wyłącznie na podstawie dyspozycji Kupującego - zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.
7. W przypadku zwrotu należności Kupującemu przez Sprzedawcę, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Kupujący, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedawcy wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

VI. Kupony Podarunkowe

1. Kupony Podarunkowe (dalej „Kupony”) uprawniają do nabywania produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
2. Kupony mogą być dostępne w formie drukowanej lub elektronicznej (przekazywany na wskazany adres poczty elektronicznej). Aktualna oferta dostępnych Kuponów jest prezentowana na stronach internetowych Sklepu.
3. Kupony można nabywać na zasadach określonych w Regulaminie dla innych produktów oferowanych w Sklepie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Kuponów w wersji elektronicznej nie jest akceptowana płatność przy odbiorze.

4. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego Kupon w wersji elektronicznej oraz inne produkty z oferty Sklepu, przy jednoczesnym wyborze opcji płatności przy odbiorze, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na dwa oddzielne zamówienia:
a) zamówienie obejmujące tylko Kupon w wersji elektronicznej z płatnością przed realizacją zamówienia,
oraz
b) zamówienie obejmujące pozostałe produkty. Podział zamówienia nastąpi po uzgodnieniu z Kupującym.
5. W celu wykorzystania Kuponu należy podczas składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu wybrać opcję „płatność przed wysyłką” i w opcjach dotyczących płatności wpisać w odpowiedniej rubryce kod używanego Kuponu.
6. Wartość nominalna Kuponu zostanie odliczona od łącznej wartości zamówienia.
7. Kuponów nie można łączyć, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę. Do jednego zamówienia może być użyty tylko jeden Kupon. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu więcej niż jednego Kuponu.
8. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość użytego Kuponu, pozostałą różnicę należy uregulować inną, dostępną formą płatności.
9. Niewykorzystana wartość Kuponu (w przypadku złożenia zamówienia na produkty o wartości niższej niż wartość nominalna Kuponu) nie podlega zwrotowi.
10. Kupon nie może być wymieniony na gotówkę, w tym również nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu zamówionych produktów przez Kupującego z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu. W przypadku zwrotu zamawianych produktów z zamówienia, które zostało opłacone przy użyciu Kuponu, Kupujący ma prawo do wymiany towarów:
a) na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;
b) na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie
lub;
c) na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie
jedną z dostępnych form płatności.
11. Kupon zachowuje ważność w okresie wskazanym na stronach
internetowych Sklepu lub bezpośrednio na Kuponie.


VII. Zasady dostawy zamówień


1. Przesyłka wysyłana jest na adres wskazany przez Kupującego jako adres dostawy.
2. Sprzedawca może dostarczać zamówione produkty w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wyspecjalizowanej firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawcę lub umożliwia odbiór osobisty zamówionych produktów. Wskazanie aktualnie dostępnych metod dostawy, w tym informacji o możliwości i zasadach odbioru osobistego, następuje poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wskazania metody dostawy zamówienia w zależności np. od metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów.
3. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Koszty przesyłki oraz warunki, przy których koszty przesyłki pokrywane są przez Sprzedawcę, określone są na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Kupującego adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego dodatkowymi kosztami, w wysokości i w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu.
5. Dokonując zakupu w Sklepie Kupujący upoważnia Sprzedawcę do zawarcia umowy o świadczenie usług pocztowych lub kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
6. Kupujący akceptuje fakt, że całkowity czas doręczenia przesyłki jest równy sumie okresu, w którym jest realizowane zamówienie oraz okresu, w którym przesyłka jest dostarczana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi pocztowe lub kurierskie. Orientacyjne czasy dostawy zamówień wysłanych zapośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe lub kurierskie są wskazane na stronie internetowej Sklepu.
7. Przesyłki są ubezpieczone, o ile informacja taka została umieszczona na stronach internetowych Sklepu.
8. Kupujący jest zobligowany do zwrócenia należytej uwagi na to, w jakim stanie jest odbierana przesyłka. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas dostawy, w tym zerwania taśmy, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki, wypełnić w obecności pracownika firmy dostarczającej zamówienie stosowny formularz
reklamacyjny (protokół szkody/protokół uszkodzenia przesyłki) i niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedawcy. Powyższy warunek będzie brany pod uwagę przez Sprzedawcę przy podejmowaniu decyzji o dokonywaniu zwrotów z powodu uszkodzeń powstałych podczas transportu. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
9. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.


VIII. Gwarancja, rękojmia oraz procedura rozpatrywania reklamacji dotyczących towarów


1. Sprzedawca nie jest producentem produktów dostępnych w Sklepie. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących
Kupującego lub parametrów zamówienia;
b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem
oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
c) odczucia Kupującego w zakresie nut zapachowych wchodzących w skład danego produktu lub odczucia dotyczące trwałości zapachu;
d) inny kształt i proporcje opakowań mogą się nie zgadzać, niektóre produkty mogą występować w opakowaniach o kształcie odmiennym od zamieszczonego na stronach internetowych Sklepu);
e) zmiany szaty graficznej oraz projektu opakowania przeprowadzone przez producenta produktu;
f) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
4. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia reklamacji i skorzystania z prawa gwarancji jest posiadanie i okazanie oryginalnego dokumentu zakupu (faktura lub paragon fiskalny) lub wykazanie przez Kupującego w inny sposób faktu dokonania zakupu towaru u Sprzedawcy. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać towar na adres Sklepu: Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim punktu 22 w cz. III, paragon fiskalny lub faktura może być przekazana Sprzedawcy w formie pliku przesłanego pocztą elektroniczną na adres buro@dobry-uchwyt.pl lub w formie wydruku przesłanego razem z formularzem reklamacji.
5. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz datę powstania wady. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę w terminie do 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym produktem, a gdyby to nie było możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Kupującego w powyższym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
6. Koszt przesyłki zwrotnej oraz opakowania, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Kupującego, ponosi podmiot składający reklamację. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) zwracane są przez Sklep po uznaniu reklamacji za uzasadnioną. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
7. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
8. Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w punkcie 7, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy wada rzeczy jest nieistotna. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci nabywcy odpowiednią kwotę na podane przez niego konto bankowe w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Kupującego.
9. W przypadku, gdy Kupującym nie jest konsument (w rozumieniu art. 221
Kodeksu Cywilnego), strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towaru (art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu internetowego serwisu Sklepu.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin, mailowo pod adres buro@dobry-uchwyt.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania wtym okresie Kupującego o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.


X. Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący będący konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego), który dokonał zakupu u Sprzedawcy, poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może - na podstawie przepisów Ustawy i z zastrzeżeniem punktu 2 - odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 15 (piętnastu) dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub części zamówienia.
2. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 1, nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, dla której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Do zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 1, wystarczy przed jego upływem wysłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest umieszczony na stronie internetowej Sklepu. Oświadczenie oodstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane pocztą na adres: Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin lub może być wysłane na adres poczty elektronicznej buro@dobry-uchwyt.pl lub złożone na stronie internetowej Sklepu (jeżeli Sprzedawca zapewnia taką możliwość).
4. W przypadku złożenia przez Kupującego, o którym mowa w punkcie 1, oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin.
5. Zwracany przez Kupującego towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić (bez żadnych opłat) Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, nie jest on zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca (o ile nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. W przypadku, gdy w związku ze sprzedażą zwracanego towaru wystawiono fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostaną wysłane do Kupującego w sposób uzgodniony z Kupującym.


XI. Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności odpowiadają postanowieniom zawartym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych, w tym informacje o administratorze danych osobowych, zawarte są w dokumencie „Polityka prywatności” dostępnym pod adresem internetowym https://www.dobry-uchwyt.pl/Polityka-Prywatnosci-cterms-pol-20.html.


XII. Informacje dotyczące ochrony znaków towarowych


1. Z zastrzeżeniem punktu 2, wszelkie prawa do treści umieszczonych na stronie internetowej Sklepu przysługują Sprzedawcy.
2. Wszystkie inne znaki towarowe, nazwy firm i nazwy produktów, a także niektóre zdjęcia użyte na stronie internetowej Sklepu, łącznie z tymi dotyczącymi lub związanymi z oferowanymi produktami, zostały użyte jedynie w celach informacyjnych oraz są wyłączną własnością ich poszczególnych właścicieli. Sprzedawca nie rości sobie praw do wspomnianych znaków, nazw lub zdjęć, ani nie jest w jakikolwiek sposób powiązana lub wspierana przez podmioty, którym one przysługują.


XIII. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść opisująca towary oferowane przez Sklep jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji serwisu internetowego Sprzedawcy, co może spowodować, że dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, w tym opisy, ceny lub zdjęcia, będą błędne, nieaktualne lub nie będą odpowiadać zmianom i aktualizacjom wprowadzanym przez producentów. Sprzedawca informuje również, że w wyniku indywidualnych ustawień komputera lub ustawień telefonu komórkowego Kupującego, mogą występować ewentualne różnice pomiędzy wizerunkiem produktu dostępnym na stronie internetowej Sklepu a jego rzeczywistym wyglądem (np. różnice w kolorze, nasyceniu barw, proporcjach produktu, itp.).
2. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
3. Sprzedawca może pozbawić użytkownika Sklepu lub Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika Sklepu lub Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik Sklepu lub Kupujący:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu lub Sprzedawcy.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedawca nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (np. siła wyższa, działalność osób trzecich).
5. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego pod adresem internetowym http://www.dobry-uchwyt.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html również jako plik dostępny w każdym czasie - możliwy do pobrania i sporządzenia jego wydruku - pod adresem http://www.dobry-uchwyt.pl/Regulamin-cterms-pol-18.html oraz w wersji pisemnej pod adresem: Algot.pl Bogumiła Kałka z siedzibą przy Al. Bohaterów Warszawy 11b, 70-370 Szczecin.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni od dnia, w którym udostępniono treść zmienionego Regulaminu na stronie http://www.dobry-uchwyt.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy, przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Kupujący będący Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawca a Kupującym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
11. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastępuje dotychczasowy regulamin Sklepu.

pixel